home » kajaki » regulamin
Regulamin wynajmu sprzętu wodnego w CTA ACTIVE Center
Osoby wypożyczający sprzęt pływający od Centrum Turystyki Aktywnej ACTIVE Center Sylwester Putek muszą zapoznać się z niniejszym regulaminem, zasadami bezpieczeństwa, cennikiem i podpisać stosowne oświadczenie o ich znajomości.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sprzęt pływający mogą wypożyczyć tylko osoby pełnoletnie.
2. Za wypożyczenie sprzętu pobierana jest opłata zgodna z obowiązującym cennikiem.
3. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, wpłacona zaliczka w takim wypadku nie będzie zwracana.
4. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu i zasad bezpieczeństwa będą zmuszone do zakończenia spływu niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa do zwrotu pieniędzy.
5. Ewentualne uwagi i wnioski należy zgłaszać właścicielowi lub osobie zatrudnionej w wypożyczalni.
6. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę wynajmu sprzętu w firmie .
7. Tylko organizator spływu upoważniony jest do jakichkolwiek zmian w ustaleniach poczynionych wcześniej z firmą. Organizator może upoważnić inną osobę do kontaktów z firmą .
8. Organizator potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu, tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.